Finansinės atskaitomybės auditas

Mes atliekame auditą vadovaudamiesi Nacionaliniais audito standartais (NAS), Tarptautiniais audito standartais (TAS), griežtai laikydamiesi Auditorių profesinės etikos kodekso reikalavimų.

Auditas yra vienas iš patikimiausių ir objektyviausių finansinės informacijos šaltinių. Jis plačiai naudojamas daugelio įmonių ūkinei finansinei veiklai gerinti. Jo teikiama informacija gali būti naudinga priimant ne tik trumpalaikius, bet ir ilgalaikius planus ir prognozes, nustatant tam tikrus dėsningumus bei tendencijas, priimant valdymo sprendimus.

Kuo dar naudingas auditas? Daugelis akcininkų yra atskirti nuo turto, kurį valdo įmonės vadovybė, o auditas savotiškai juos suartina. Nors bet kurios įmonės vadovas prieš įmonės akcininkus ir valstybines institucijas atsako ne tik už veiklos rezultatus, bet ir už efektyvų materialinių išteklių bei darbo jėgos resursų panaudojimą, buhalterinės apskaitos organizavimą, sąžiningą mokestinių prievolių vykdymą bei įmonės padalinių veiklos kontrolę, tačiau pasitaiko, kad įmonių vadovybė akcininkams ne visada pateikia objektyvią informaciją, ir akcininkai nėra iki galo tikri, kad įmonei vadovaujama efektyviai, kad įdiegta kontrolės sistema patikimai saugo jų interesus. Auditas- vienas iš patikimiausių tokios kontrolės įvertinimo instrumentų. Jis atskleidžia vidaus kontrolės sistemos silpniausius elementus ir nurodo priemones jai gerinti, padeda išaiškinti apgaules ir sukčiavimus.

Jeigu informacijos vartotojams pateikiama finansinė atskaitomybė yra neaudituota, tai jiems visada gali kilti abejonių dėl kai kurių duomenų patikimumo. Neaudituotose finansinėse ataskaitose visada yra didesnė tikimybė sąmoningų ar nesąmoningų klaidų bei netikslumų. Įmonės, kurių finansinė atskaitomybė neaudituota, sunkiau gauna paskolas, jų gaunamų paskolų palūkanų procentai, kaip taisyklė, yra aukštesni. Objektyvi nepriklausomo auditoriaus išvada suteikia privalumų derybose su užsienio bei Lietuvos partneriais ir investuotojais, kurie yra suinteresuoti įmonių stabilumu, mokumu bei patikimumu. Samdomiems darbuotojams taip pat svarbi informacija apie jų galimybes laiku gauti darbo užmokestį bei kompensacijas.

Pagrindinis audito tikslas- įvertinti, ar finansinė atskaitomybė teisingai ir pagrįstai atspindi audituojamos įmonės finansinę būklę, jos veiklos rezultatus, ir ar ji yra parengta pagal Lietuvoje galiojančius apskaitos standartus.

Audito metu atliekama daugybė darbų: tikrinami dokumentai, apskaitos registrai ir finansinės atskaitomybės ataskaitos, suskaičiuojamos materialinės vertybės ir pinigai, renkama informacija apie tam tikras ūkines bei finansines operacijas, įvykius ar faktus, atliekami tam tikri apskaičiavimai bei įvertinimai, rašomi paklausimai tretiesiems asmenims, pildomi audito darbo dokumentai. Šie darbai atliekami nuosekliai, tam tikrais etapais. Audito metu nėra tikrinami visi įmonės dokumentai, o naudojamos tam tikros audito įrodymų surinkimo procedūros, atliekami kontrolės sistemos ir finansinės informacijos tikrinimo testai, leidžiantys padaryti tam tikras pagrįstas audito išvadas. Apie audito rezultatus yra informuojami įmonės vadovai bei kiti auditą užsakę asmenys. Jiems patariama, kaip ištaisyti esamus trūkumus bei patobulinti veiklą. Atlikto audito išdavoje yra rašoma auditoriaus išvada bei ataskaita.

Finansinės atskaitomybės audito metu mokesčiai paprastai yra tikrinami tik tuo aspektu, kad būtų įsitikinta, jog juos apskaičiuojant nėra padaryta grubių klaidų bei pažeidimų. Išsamus mokesčių patikrinimas yra atliekamas mokestinio audito metu. 

Kontaktai
UAB "Audikona" Kaunas, Kurpių g. 25-2, LT-44287 Tel: +370-37-322451 Fax: +370-37-322451 Email: info@audikona.lt